Redaktionen/ mars 8, 2019/ Opinion, Redaktionellt

REMISSVAR

På onsdagen den 6 februari samlades Tjänstemännens s-förening för att diskutera partidistriktets nya verksamhetsstrategi. Det är ett relativt kort dokument (12 sidor, finns att läsa som pdf) som handlar om hur partidistriktet ska arbeta under de kommande tre åren. Dokumentet börjar med en beskrivning av partidistriktets problem, vilket framförallt handlar om sjunkande medlemstal, och fortsätter med att beskriva vad man vill göra för att komma till rätta med detta.

På mötet framkom många funderingar kring dokumentet. De kritiska synpunkterna gällde inte så mycket vad dokumentet innehöll som vad som saknades i det. En återkommande synpunkt var att dokumentet säger ganska lite om vad som ska åstadkommas, utöver att upprätthålla saker och ting som de är. En liknande synpunkt var också att det står mycket lite om hur målen ska uppfyllas. Att vi ska ha en bra medlemsutbildning är nog de flesta ense om, men hur ska det gå till?

Hur blir vi fler medlemmar?

Verksamhetsstrategin verkar vara baserad på en tanke om att man värvar medlemmar efter samma principer som man värvar väljare. Medlemsvärvning beskrivs lite i samma anda som en valkampanj.

Ett särskilt intressant tema gällde frågan om likheter och skillnader mellan valkampanjer och medlemsvärvning. Verksamhetsstrategin verkar vara baserad på en tanke om att man värvar medlemmar efter samma principer som man värvar väljare. Medlemsvärvning beskrivs lite i samma anda som en valkampanj. I underlaget om organisationsutveckling som partiet skickade ut centralt visades att en mycket stor del av Socialdemokraternas medlemmar idag har gått med i partiet för en ganska kort tid sedan. En sådan iakttagelse pekar mot att uppbyggandet och vårdandet av medlemsbasen handlar minst lika mycket om att behålla de som löser medlemskap i partiet. En formulering från mötet som stannade i minnet var att verksamhetsstrategin har mycket fokus på värvning, men ganska lite på medlemskapets värde.

I anslutning till detta diskuterades också hur vi kan göra detta värde mer konkret. Ett förslag som nämndes var att börja med fler lokala medlemsomröstningar i partidistriktet. Frågan väcktes även vad vi som förening kan göra i denna väg. Det mesta av vår verksamhet har karaktären av att vi lyssnar till föredrag och diskuterar olika politiska frågor, men vi har inte genomfört så många försök till påverkan kring det vi lärt oss. Motionsskrivandet har, åtminstone på senare år, blivit mer av en bisak i föreningen. Styrelsen kunde fundera på om intresset finns för att anordna någon form av workshop kring motionsskrivande. Även en så enkel sak som att kommunicera tankar som väckts på föreningens möten till våra politiker kan kanske vara meningsfullt. Kanske kunde även våra möten med politikerna i kommunen kretsa kring förslag som väckts av föreningens medlemmar?

På mötet underströk också många vikten av att ge möjligheter till en mångfald av sätt att engagera sig. Den nya strategin lägger ganska stor vikt vid att engagera de nya medlemmarna i dörrknackning. Förutom att man, som yttrades vid mötet, kan ifrågasätta om detta är den bästa aktiviteten för nya medlemmar som kanske är osäkra på vad partiet står för, så är det kanske inte heller en aktivitet som passar alla.

En annan intressant tanke om dörrknackning var att använda dem för att samla in upplysningar om vad folk skulle vilja se i sitt område, och sedan komma tillbaka ett till två år senare för att rapportera om vad man har lyckats uträtta. Detta ska ha prövats i Uppsala, och fått ett mycket positivt gensvar.

Hur tas nya medlemmar till vara?

Här i Göteborg finns det oerhört många föreningar och det finns ett tomrum att kliva över från det att man löst medlemskap till det att man hittar en förening att engagera sig i. Detta pekades också ut om något som skulle kunna vara ett värdefullt stöd från partidistriktets sida.

Det talades också om behovet av att utveckla ett tydligare system för att ta emot de nya medlemmarna. Här i Göteborg finns det oerhört många föreningar och det finns ett tomrum att kliva över från det att man löst medlemskap till det att man hittar en förening att engagera sig i. Detta pekades också ut om något som skulle kunna vara ett värdefullt stöd från partidistriktets sida. Ett intressant förslag som nämndes var någon form av coachning för nya medlemmar som har svårt att hitta i rörelsen och behöver tips om vilken förening som kan tänkas passa dem. Detta kan sedan följas upp efter ett halvår för att se hur det har gått. En annan tanke var att föreningarna kan införa någon form av faddersystem.

Det fanns många kritiska synpunkter och mötet var enigt om behovet av att arbeta vidare med dessa frågor. Partiet har ett enormt arbete att göra för att vända sina negativa trender, och i detta är organisationens struktur en nyckelfråga.

Det här är en artikel ur medlemsbladet Lotsen nr 3 2019.

Vill du vara säker på att inte missa något kommande nummer?

Share this Post