Tankar kring socialdemokratins utveckling

Efter riksdagsvalet 2006 drog Socialdemokraterna ihop ett internt rådslagsarbete bland medlemmarna. Det rådslaget är en pågående process och vi vill med det följande hålla den levande.

Som en del av partiets rådslagsarbete samlades medlemmarna i Tjänstemännens socialdemokratiska förening och diskuterade framtidens socialdemokratiska politik. Det här dokumentet är en sammanställning av de tankar som kom fram.

Jobben

Att ha en meningsfull och samhällsnyttig sysselsättning är viktigt för alla människor. Att få bidra till samhällets fortbestånd och utveckling, att få vara med och skapa förutsättningarna för den gemensamma välfärden, är en källa till stolthet och självrespekt för varje medborgare. Som socialdemokrater tar vi kraftfullt avstånd från synen på medborgarna som giriga egoister, som endast kan motiveras av sitt egenintresse. Det är i grunden en tragisk syn på människan. Tjänstemännens socialdemokratiska förening tror tvärtom att det i varje människa finns oanade möjligheter till gemensamt ansvarstagande och medborgerligt engagemang. Men dessa möjligheter kan bara förverkligas i ett samhällssystem som understödjer och stärker medborgarnas sociala medvetande och som motverkar det ängsliga egenintressets söndrande tendenser. Vi måste uppmuntra den medborgerliga solidariteten, inte underminera den.

En grundläggande förutsättning för detta är trygghet på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös befinner sig i en svår situation, inte enbart ekonomiskt. Arbetslösa tjänstemän och akademiker glöms ofta bort i debatten, trots att de befinner sig i ett mycket utsatt läge. Både individens självkänsla och samhälleliga tillit sätts på hårda prov. Det är därför viktigt att A-kassan värnas och står stark, när vi som bidragit till den behöver den. A-kassans tak ska höjas och begränsningen vid deltid ska avskaffas. Vi ska också ta bort avtrappningen i A-kassan. Målsättningen måste vara att ge människor möjlighet att komma tillbaka i arbete, inte att tvinga fram låglönekonkurrens. Det är därför viktigt att satsa på arbetsmarknadsutbildningar, som omskolningar via yrkesutbildningar, för de som förlorat sina jobb eller som riskerar att göra det. En stor utmaning är de många unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är förödande att unga människors kreativitet förslösas på detta sätt. En självkänsla som stukats i unga år kan vara svår att reparera och kan i förlängningen orsaka stora ekonomiska och mänskliga kostnader för samhället. Det är därför viktigt att satsa på de unga, bland annat genom att stärka komvux och sporra arbetsgivare att ta emot praktikanter. Arbetet med att avskaffa den ofrivilliga deltiden måste intensifieras. Tjänstemännens socialdemokratiska förening anser att en jämställd arbetsmarknad måste vara ett prioriterat mål för socialdemokratin.

Välfärden

För oss socialdemokrater är det självklart att vi medborgare har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lever i. Den grundläggande välfärden, vård, skola och omsorg, är inte den enskildes privata ansvar. Vi är alla gemensamt skyldiga att se till att sjuka människor får vård och att barnen får en god skolgång. Tjänstemännens socialdemokratiska förening anser därför att sjukvård och skola ska vara i offentlig regi. Privata vinstintressen måste hållas utanför dessa grundläggande välfärdsområden. Det utesluter dock inte satsningar på ideella initiativ inom den sociala ekonomin. Det är en stor skillnad på kooperativa lösningar med en stark förankring i det lokala samhället och privata företagskoncerner vars främsta lojalitet är mot aktieägarna. Det gäller inte minst i skolans värld.

De senaste åren har inneburit en närmast okontrollerad ökning av antalet fristående skolor. I många fall har den pedagogiska kvaliteten inte varit tillfredsställande. Att kortsiktiga vinstintressen trängt in i skolans värld har lett till många osäkra och avbrutna utbildningar för eleverna. Det har också inneburit ökade kostnader och svårigheter att planera verksamheten för de kommunala skolorna, som ju alltid har det yttersta ansvaret för eleverna. Tjänstemännens socialdemokratiska förening anser därför att nyetableringar av fristående skolor ska frysas tillsvidare så att effekterna av de senaste årens dramatiska utveckling kan utvärderas. Eftersom det är kommunerna som bär ansvaret är det också rimligt att ge kommunerna makten att bestämma över eventuella etableringar av fristående skolor. Det är även viktigt att unga människor ges möjlighet att få en meningsfull och konstruktiv fritid. Kraftiga satsningar på fritidsgårdar och andra kulturella aktiviteter för ungdomar är inte bara nödvändiga investeringar utan något som samhället vinner på i längden. Tjänstemännens socialdemokratiska förening efterlyser också konkreta åtgärder för att främja ett jämställt föräldraskap.

Klimatet

Vår miljö är ett resultat av hur vi bor, reser och handlar. De senaste årens klimatdebatt har visat att stora förändringar av våra nuvarande livsstilar är nödvändiga för att säkra en dräglig tillvaro för kommande generationer. Tjänstemännens socialdemokratiska förening anser att vi måste bo mer energieffektivt, resa mer miljövänligt och handla mer lokalt producerade varor. Det kommer också att bli nödvändigt med konkreta reformer för att öka kollektivtrafiken och minska biltrafiken avsevärt. En fortsatt utglesningen av våra städer med förstörd natur och jordbruksmark, ökade transportbehov, utsläpp och allt större infrastrukturkostnader, är helt enkelt inte hållbar. Den glesa bilstaden som byggts sedan andra världskriget måste ersättas av den täta blandstaden, gång- och cykelvänliga stadsmiljöer med en blandning på kvartersnivå av arbetsplatser, bostäder och handel. De glesa och isolerade förorterna bör förtätas med riktiga stadskvarter och byggas samman med staden. Teknik för förnyelsebar energi måste integreras i själva den urbana strukturen, exempelvis genom vindsnurror och solceller på taken. Lokal energiproduktion har även ett pedagogiskt värde, den gör oss medvetna om vår energikonsumtion.

Den hållbara staden måste också vara en socialt blandad stad. Tjänstemännens socialdemokratiska förening vill att vi tar ett mycket större ansvar för att stävja segregationen. Att bara blanda upplåtelseformer är inte nog. Det är avgörande att byggandet av billiga hyresrätter kommer igång. Subventionering av byggandet är ett sätt att göra det. Samhällsbyggandet måste även fortsättningsvis utgå från principen  att alla medborgare tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar för infrastrukturen.

Ett hållbart trafiksystem kräver att stadsbyggandet anpassas till gående, cyklande och kollektivtrafiken, inte till bilen. I Göteborg betyder det bl.a. att nya älvförbindelser ska underlätta gång-, cykel- och kollektivtrafik. Av samma anledning bör älvförbindelser byggas som lågbroar, istället för högbroar. Vad gäller längre resor är kraftiga satsningar på järnvägen absolut nödvändiga. Det innebär utbyggnad av järnvägsnätet (Götalandsbanan och Europabanan) och upprustning av det befintliga spårsystemet. Järnväg måste bli ett mer attraktivt val än flyg.

Världen

I dagens globaliserade värld påverkas vi starkt av vad som händer utanför vårt land. För att kunna vara med och forma politiken på en global nivå är det nödvändigt att vi svenska socialdemokrater samarbetar tillsammans med socialdemokrater och progressiva rörelser i andra länder. Det måste bli en huvuduppgift att knyta samman de socialdemokratiska rörelserna världen över. Sveriges medlemskap i den europeiska unionen ger oss en utmärkt plattform att göra det på. Den europeiska unionen ska inte reduceras till ett frihandelsavtal som ger marknadskrafterna fritt spelrum och där det saknas gemensam politisk kontroll. Ska marknadskrafterna inom unionen kunna styras måste unionens politiska roll stärkas och det bör ske genom att medborgarnas inflytande ökar. Det är de europeiska medborgarna, inte byråkraterna i förvaltningen, som ska ha den yttersta makten över unionens utveckling. Parlamentets roll måste därför stärkas så att EU inte bara blir ett ekonomisk samarbete, utan även en handlingskraftig politisk union. Det är viktigt om EU ska kunna spela en mer aktiv roll i världspolitiken, vilket vore önskvärt. Konflikterna i Israel-Palestina, Irak och Afghanistan är exempel på situationer där en tydlig europeisk politik är nödvändig. Men det bör endast ske genom diplomatiska och ekonomiska medel, EU ska inte ha en gemensam krigsmakt.

Internationell rätt ska framför allt upprätthållas genom Förenta Nationerna. Som organisation behöver dock FN reformeras, världen har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna och en anpassning till hur världen ser ut idag är ofrånkomlig. Några verkligt stora utmaningar väntar oss på en global nivå. Det har blivit uppenbart att det behövs globala spelregler för de finansiella systemen. Det kommer också att bli nödvändigt med världsomspännande överenskommelser för att kraftigt skärpa miljökraven. Den politiska konsensus som den nuvarande världsordningen bygger på har nått vägs ände. Den ansvarslösa nyliberalismens epok är över. Det är nu dags att bygga upp verkligt hållbara system för det globala samhället. Socialdemokratin är den politiska rörelse som har förutsättningarna att göra det. Det är ett historiskt uppdrag som kommer att kräva mycket av oss. Vi är beredda att axla det uppdraget.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , , , ,