Öppet till fem?

I dag fattar Social Resursnämnd beslut om riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad. Förvaltningens förslag (pdf) är att inte tillåta alkoholservering efter kl 03. Johannes Åsberg menar att förslaget har dålig grund och skulle vara ett dråpslag för en levande stad.

En fråga som debatteras en hel del i Göteborg just nu är förslaget att inte längre tillåta vissa krogar att ha öppet fram till klockan fem. Bakgrunden är en rapport med docent Fredrik Spak som huvudförfattare (pdf). Spak rekommenderar i rapporten att öppettiderna i Göteborg bör begränsas. Rapporten förordar egentligen ett stopp för alkoholförsäljning senast kl 01 men lyfter fram kl 03 som en lämplig kompromiss i dagsläget.

Det är en något besynnerlig rapport med ett många gånger vardagligt och subjektivt språkbruk, vilket inte direkt förstärker rapportens trovärdighet. Författarna ska dock ha heder av att mycket tydligt lyfta fram rapportens vetenskapliga begränsningar:

Eftersom detta är en rapport som belyser sambandet mellan krogarnas öppettider och våld, och inte en vetenskaplig studie av samma fenomen, är inte kravet på kontroll av indatas kvalitet lika högt. I princip vore det möjligt att utveckla denna rapport till att hålla den standarden. Men återigen, även om man gör så, och det skulle visa sig att en ökning av tillstånden för 16 år sedan ledde till mer våld, skulle detta i sig inte bevisa att en förkortning av tillstånden idag skulle leda till en minskning av våldet.

Rapporten i sig utgör alltså inget vetenskapligt underlag för ett beslut att förkorta tillstånden. Det kan vara viktigt att poängtera. Man gör helt enkelt bara en belysning av å ena sidan krogarnas öppettider och å andra sidan våldsutvecklingen i Göteborg. Studien i sig visar inte på något samband mellan dessa två. Hur kommer det sig då att författarna dra slutsatsen att öppettiderna bör begränsas?

Det dataunderlag som finns för Göteborg visar att våldet nattetid, under två av veckans dagar, är mycket stort. Inom centrala Göteborg inträffar hälften av våldet som drabbar män under denna tid. Ingen betvivlar att alkohol försäljningen spelar en roll för detta. Men svagheten med studien är att den inte bevisar att det är alkoholen (ensamt) som orsakar våldet, eller att det är just är 3-5 tillstånden som är den främsta orsaken. Materialet skulle behöva utvidgas med åren 1993-1997, men det är högst osannolikt att den kunskapen man då skulle vinna skulle förändra slutsatserna. Man bör ändå på basen av internationell forskning, dra slutsatsen att förkortad tid för alkoholförsäljning skulle minska våldet.

Slutsatsen att öppettiderna i Göteborg bör begränsas baseras alltså enbart på tidigare ”internationell forskning”. Den data som presenteras i den aktuella rapporten har sålunda inget med slutsatsen i rapporten att göra. Författarna visste med andra ord redan innan de började arbeta med rapporten vad slutsatsen skulle bli. Den ”internationella forskning” som man hänvisar till består främst av en norsk studie från 2011, publicerad i Addiction (pdf). I denna studie jämförde man förändrade stängningstider i 18 norska städer och hur de relaterade till våldsbrott. Man kunde visa en statistiskt signifikant ökning med 4,8 våldsbrott per 100.000 invånare för varje extra timme öppethållande.

Den norska studien rörde dock förändringar mellan kl 01 och kl 03. Frågan är alltså hur applicerbar den är på situationen i Göteborg. Den stora andelen våldsbrott sker nämligen före kl 03. En minskning av öppettiderna från kl 05 till kl 03 torde alltså ge betydligt mindre utslag i form av minskat våld än vad som var fallet i den norska studie som man lutar sig mot. Författarna gör också en stor sak av att antalet våldsbrott i centrala Göteborg har ökat kraftigt sedan 2003. Ironiskt nog har dock antalet femtillstånd under samma tidsperiod minskat kraftigt. 2004 hade 26 krogar femtillstånd. Förra året var det bara 16 stycken. Våldet har alltså ökat samtidigt som femtillstånden blivit färre. Detta besynnerliga förhållande ägnas dock ingen större uppmärksamhet i rapporten.

Man kan bara beklaga att denna laddade fråga inte fått en mer noggrann genomlysning. Det enkätunderlag bland boende som rapporten delvis bygger på hade till exempel en låg svarsfrekvens. Det är sålunda svårt att dra några klara slutsatser av svaren. Men vissa kommentarer som de tillfrågade skickade med är ändå tänkvärda:

Jag bor vid Haga Nygata och störs inte över huvud taget, tvärtom. Anledningen till att jag bosatt mig i innerstaden är att jag vill ha livet och pulsen som det medför av människor, musik, krogliv osv. Jag är 60 år och har, så ofta det funnits möjlighet, bott i centrum. Det enda jag stör mig på är människor som klagar och vill ta ifrån oss innerstadsbor den miljö vi medvetet valt att flytta till.

En levande stad med myllrande gator där folk umgås och roar sig till sent på natten ställer möjligtvis större krav på vår ordningsmakt än tysta och öde bostadsområden där bråk och drickande sker bakom neddragna persienner. Men det är inte nödvändigtvis en sämre stad för dess invånare.

Tills vi har ett mer omfattande och relevant forskningsunderlag som entydigt kan visa på markanta folkhälsoförbättringar med indragna femtillstånd så borde den naturliga responsen från våra beslutsfattare snarare vara att säkerställa en mer adekvat polisnärvaro och ökade sociala insatser, inte att begränsa medborgarnas möjligheter att roa sig. Det är med andra ord bara att instämma med SSU Göteborgs hållning i denna fråga.

SSU Göteborg vill ha kvar femtillstånden

Rekommenderad läsning: Magnus Albrektsson, Joakim Larsson, Emmali Jansson, Göteborg Nonstop.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , ,