Ett första svar till programkommissionen

Socialdemokraterna behöver en stark och framtidsinriktad politik. På nästa års partikongress ska ett nytt partiprogram tas fram. Programkommissionen har nu börjat det arbetet och uppmuntrar oss S-föreningar att vara med i arbetet. Vi har därför dragit igång en studiecirkel.

Vid två tillfällen – den 8 och den 29 februari – samlade Tjänstemännens socialdemokratiska förening, S-akademiker, ett antal engagerade medlemmar för att diskutera kring det underlag som programkommissionen skickat ut. Med utgång från anteckningar under diskussionen har studiecirkelns medverkande, genom Malin Dahlström, skickat in det följande till programkommissionen.

Det som vi saknar i diskussionerna

  • Tydlighet och klarhet. Ingen ska behöva tveka på var Socialdemokraterna står i de stora frågorna.
  • Vision. Det ska finnas tydliga mål och visioner för var vi vill nå med vår politik. Vilket samhälle vi vill se. Vi vill framför allt att Socialdemokraterna ska lyfta upp en gemensam stor vision. Där jämlikhet, solidaritet sysselsättning, utbildning och miljö är hörnstenarna. Något i stil med: Det jämlika, gröna folkhemmet eller det Gröna Kunskapsfolkhemmet kan fungera som en visionär plattform. Sen gäller det att fylla det med innehåll också.
  • Jämlikhet. Den socialdemokratiska politiken måste genomsyras av jämlikhet. Skattesystemet och välfärden måste inriktas på omfördelning och jämlikhet.
  • Mediefrågor. Hur ska arbetarrörelsen agera i dagens medialandskap? Hur ska vi öka inflytandet i media?
  • Arbetsmarknadspolitik. Det har varit och ska även i framtiden vara socialdemokratins paradgren. Hur ser en fungerande arbetsmarknad ut enligt Socialdemokraterna? Till det måste bostadspolitik, vidareutbildning, investeringar, välfärdspolitik och socialförsäkringar kopplas.
  • Arbetslivsfrågor. Vi vill gärna se en rubrik om det goda arbetslivet, som behandlar maktrelationer på arbetsmarknaden, det fackliga arbetet, arbetstider, heltidsarbete, ett gott och hållbart arbetsliv.
  • Demografi. Den åldrande befolkningen och problemen som uppstår när pensionärer och äldre ökar och det är få som arbetar. Hur vill Socialdemokraterna möta den utmaningen?

Frågorna om demografi, arbetsliv och driftsformer kan kopplas ihop. I dag har vi ett arbetsliv som är alltför stressigt och slitsamt. Många orkar inte arbeta fram till sin pension och detta gäller både arbetare och tjänstemän. De senaste trettio åren har många arbetsplatser ”slimmats” kraftigt. Färre anställda ska göra allt mer. Företagen håller nere personalkostnaderna genom att anlita bemanningsföretag och liknande. De som har anställning tvingas jobba alltför hårt för att de är för få. De som står utanför företagen (oftast unga) tvingas ställa upp och jobba med mycket kort varsel. Detta är dåligt både för de anställda och för samhället som får ta kostnaderna för sjuka och utslitna människor.

Med offentligt drivna arbetsplatser inom t ex vård, omsorg, transporter etc. har samhället större möjligheter att satsa på en god arbetsmiljö. Man kan välja att ha fler anställda vilket ger en bättre arbetsmiljö samtidigt som det skapar fler jobb. Det innebär också positiva effekter för patienterna, kunderna, resenärerna etc. Detta talar alltså ytterligare för att en offentlig driftsform är bättre inom vissa områden såsom vård, omsorg, transporter etc.

Att man under sitt yrkesliv får möjlighet till vidareutbildning (typ kunskapslyft) är också viktigt.  Det demografiska ”problemet” – att vi blir allt äldre och att färre personer arbetar – kan delvis lösas om många fler än i dag orkar arbeta fram till pensionen. Vissa kanske till och med kan arbeta ännu längre. Socialdemokraterna bör arbeta för ett hållbart arbetsliv där människor inte slits ut i förtid. Ett samhälle med god arbetsmiljö löser många olika problem.

  • Trygghet. Ett ord som socialdemokratin har slarvat bort. Människor vill ha trygghet och det är den grundläggande tryggheten som ger människor möjlighet att gå vidare och våga ta nya steg. Den gemensamma tryggheten måste vi lyfta fram. Även skrivningar/frågor om hälsa och folkhälsa saknas.
  • Demokrati. Demokrati måste vara ett ledord för Socialdemokraterna både inom partiet och i partiets påverkan på samhället. Det handlar om allt från hur vi tar fram vår politik och våra ledare till hur vi jobbar för demokrati i andra länder. Vi anser att den sociala, den politiska och den ekonomiska demokratin är bra nyckelbegrepp att arbeta utifrån. Där vi kan se att det idag finns reella hot mot alla tre dimensionerna och att socialdemokraterna inte heller för in dessa dimensioner i debatten.

Den sociala demokratin

Den sociala demokratin hotas framförallt av den privatiseringsvåg som pågått och som Socialdemokraterna också medverkat i. När privata aktörer släpps in i den offentliga vården, i den gemensamma skolan och i den folkliga omsorgen så innebär det att makten och inflytandet också försvinner ut på marknaden. Kvar blir ramar att bestämma över. Det kan vi inte acceptera när vi ser att det leder till direkta felaktigheter och missbruk av de allmänna resurserna. Vi ser med stor oro på hur de orättvisor och den ojämlikhet som socialdemokraterna arbetade bort sakta men säkert arbetar sig tillbaka. Det är inte längre en skola för alla, vård på lika villkor och en barnomsorg för alla barns utveckling och för föräldrarnas möjligheter att förvärvsarbeta. Den moderatledda regering snävar ständigt in möjligheterna för människor att leva goda liv. Sjuka får det svårare, möjligheterna till vidareutbildning och vuxenutbildning minskas. Arbetslösa jagas och så vidare. Vi ser med fasa att Socialdemokraterna inte har någon motoffensiv. Vi vill se en socialdemokratisk politik med en generös välfärd som tror på alla människors goda vilja. Vi tror att alla människor vill bidra till samhället och tycker att de ska göra det efter förmåga och få efter behov. Detta är essentiellt för den hållbara samhällsutvecklingen och är en ofrånkomlig aspekt av en bredare ekonomisk demokrati.

Den politiska demokratin

Är den del av demokratin som erkänns och värnas av flest partier i Sverige. Det är bra, men samtidigt utmanas demokratin, vi har ett främlingsfientligt parti i riksdagen och runt om i Europa växer de högerextra rörelserna. Politikerförakt gör sig från och till gällande och färre deltar i det politiska livet.  Även här behövs åtgärder. Organisationer och föreningar måste få stöd och möjligheter att utöva sin verksamhet. Tydliga skillnader i den politiska debatten ökar intresset för politiken och en tydligare socialdemokrati kan göra stor skillnad.

Den ekonomiska demokratin

Den ekonomiska demokratin är socialdemokratins, de borgerliga partierna är inte intresserade av att minska marknadens makt. Det är vi. Människors välfärd och möjligheter är viktigare.

Saknas till och med i underlaget.

Den ekologiska demokratin

Den ekologiska demokratin innebär att varje människa har rätt till en god miljö och en tryggad försörjning genom en långsiktigt hållbar ekonomi där ekosystemens förutsättnigar och resursers begränsningar respekteras och styr utvecklingen. Detta koncept har en naturlig förgrening ut från dagens svenska medborgare, till människor i andra länder samt kommande generationer.

Svar på några av de frågor som vi diskuterat

1.    Globaliseringen

Hur kan arbetarrörelsen påverka utveckling i en global värld?

Arbetarrörelsen måste använda de organisationer som finns för att påverka världen i rätt riktning. Socialdemokraterna är medlemmar i flera internationella organisationer där ska vi använda vårt inflytande. FN är den mäktigaste internationella organisationen och den som har störts legitimitet. Det finns mycket som behöver bli bättre i FN, FN ska inte vara en spelplan för stormakterna. FN ska var den organisation som arbetar för fred och säkerhet och som kan gå in i konflikter. Ett enkelt sätt att reformera FN är att ta bort vetorätten i säkerhetsrådet. Sveriges röst i världen måste höras högre och tydligare. Nedrustning ska stå högt på vår agenda. Och då måste också Socialdemokraterna ta sitt ansvar och på sikt avskaffa den svenska vapenexport och omgående se till att exporten till länder som inte är demokratiska stoppas omgående.

2.    Kunskapstillväxten och teknikutvecklingen

Hur når vi återigen full sysselsättning? Kan det goda samhället förverkligas med dagens höga arbetslöshetsnivåer?

Full sysselsättning. Vi vill se en socialdemokratisk sysselsättningspolitik där målet är full sysselsättning . I en sådan politik finns en stor satsning på utbildning, högskoleutbildning, vuxenutbildning och en gymnasieskola som ger alla ungdomar goda förutsättningar. Vi vill se en  återställning och förbättring av a-kassan, satsningar på arbetslösas kompetensutveckling och rejäla investeringar och satsningar på arbetsmarknaden i dåliga ekonomiska tider. Socialdemokratin måste våga satsa på de som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden och staten måste ta ett större ansvar för att hitta sysselsättning och arbeten till alla. Det måste finnas många olika stödfunktioner och hjälp till de som inte kan konkurrera på dagens hårda arbetsmarknad. Det handlar både om anpassningar av arbeten, resurser till arbetsgivare som anställer, språkutbildningar och särskilda arbetsplatser och arbetsgivare för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är statens ansvar att se till att alla människor har en meningsfull sysselsättning.

Vad kan göras för att bryta socioekonomins inflytande över skolresultaten och säkerställa att alla barn får en lika bra start i livet?

Hur undviker vi att kunskapssamhället skapar nya klyftor mellan människor?

Högskolan är oerhört viktig för en socialdemokratisk sysselsättnings- och jämlikhetspolitik. Alla som vill ska ha möjlighet att genomgå en högskoleutbildning. Det gäller att ha ett studiemedelssystem som alla kan använda, där försörjningen är tryggad så att det inte bara högre samhällsklasser och människor med eget kapital som kan studera. Genomströmningen i högskolan måste också öka, det måste gå snabbare att ta sig igenom för att minska inträdesåldern på arbetsmarknaden, hur det ska gå till måste vi fundera på. Studenter måste också ha tillgång till socialförsäkringar.

3. Klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser

Kan vi förlita oss på teknikutvecklingen för att förhindra de farliga klimatförändringarna, eller behöver ytterligare steg tas därutöver? Vilka?

Styr över investeringar till energi och miljösektorn. Sverige är duktiga på miljöteknik, men vi kan bli ännu bättre. På området finns stor potential för utveckling, investeringar och forskning som kan generera nya exportvaror och ny produktion. Sverige ska fortsätta satsa på högteknologi, där är den offentliga sektorn en tillgång eftersom vi kan sätta tryck på nya innovationer inom offentlig sektor, på kommunikationer och inom våra statliga bolag. Det offentliga kan vara drivande, men självklart samarbeta med privata aktörer. Lagstiftning och skatter måste också användas som styrmedel för att styra investeringar och företagandet i rätt riktning. Fler nyskapande företag som dessutom satsar på klimatsmart teknologi ser vi som en framtida exportsuccé för Sverige, liksom ett sätt att driva klimatfrågorna framåt.

4.    Förändrade sociala mönster

Ojämlikheten i det svenska samhället ökar. Hur ser de nya klyftorna ut?

Makteliten fortsätter att öka sitt lönegap till arbetare, medan arbetslösa och sjuka får det sämre. Det är en helt felaktig utveckling som vi ser. Socialdemokratin måste med kraft fördöma denna utveckling och tala om hur ett jämlikt samhälle ska byggas. Omfördelning från de rikaste till de fattigaste måste bli en del av den socialdemokratiska skattepolitiken igen.

På vilka samhällsområden är ojämlikheten som tydligast, och på vilka politiska områden är det mest angeläget att sträva efter ökad jämlikhet?

Ensamstående föräldrar är en grupp som särskilt bör prioriteras, att fortsätta lyfta fram barnfattigdomen och hitta stöd och omfördela resurser så att barnen inte drabbas tycker vi är viktigt.

Transfereringssystemen måste vara robusta och hjälpa människor och överbrygga klyftorna. Det måste också tydliggöras vad skattepengarna går till, de går till välfärd och omfördelning, en stor del av socialdemokratins problem är att vi inte längre kan förklara det för människor. Hög kvalitet inom välfärden kostar och det ska det få göra. Fastighetsbeskattning och förmögenhetsbeskattning ska vara basala delar av ett omfördelande skattesystem. Ett konkret förslag som vi har för att tydliggöra vart skattepengar går är att låta individerna själva bestämma över en del av sin skatt (en mycket liten del). På deklarationen finns en ruta för vad man vill prioritera och där man kan kryssa i om pengarna ska gå till skolan, vården, vägar eller något annat.

5.    Politikens förändrade villkor

El och järnväg har avreglerats. Många människor använder idag privata alternativ inom välfärden. Detta innebär både för- och nackdelar. Hur ska socialdemokratin förhålla sig till att politiken de senaste årtiondena lämnat över allt fler områden till marknaden? Vad kan göras för att förbättra det som inte varit bra?

Utgångspunkten måste vara att kollektiva nyttigheter ska ägas gemensamt. Om delar av verksamheten eller hela verksamheten ska läggas upp på privata aktörer måste det tydliggöras vad som förväntas av aktörerna och direktiven måste vara glasklara. Socialdemokratin måste gå igenom område för område och precisera vad samhällsansvaret innebär och hur det ska utföras. Det finns flera former av bolag än aktiebolag och det är också relevant att titta på vilka företagsformer som kan utföra allmännyttiga tjänster.

Socialdemokraterna måste lägga fram en mer offensiv investeringspolitik. Staten måste våga investera i infrastruktur, forskning och välfärd för att hitta nya lösningar, innovationer och skapa arbetstillfällen. Staten kan ta ett större ansvar för flera verksamheter och det är inte fel att staten bedriver affärsverksamhet och arbetar fram nya produkter och tjänster eller tar över verksamheter under en konjunktursvacka. Det betyder dock inte att verksamheten alltid måste bedrivas i statlig regi. I vissa branscher behövs staten som en ständig aktör, exempelvis läkemedelsbranschen och energibranschen.

De samhällsnyttiga funktionerna måste ses som en helhet och vara sammankopplade. Allt som människor behöver för att leva goda liv som inte marknaden kan erbjuda måste staten ta ansvar för. Det är ett helhetsansvar för att människor ska kunna leva goda liv och alla människor ska ha samma möjligheter. Det ansvaret kommer marknaden aldrig att ta och vi kan inte heller lämna över det till varje enskild individ. Tillsammans kan vi se till att alla människor får trygghet.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , , ,